مواد اولیه صنایع رنگسازی / ساختمان / رنگ سیمان و رنگ بتن / پلاستیک / واردات پیگمنت های رنگ آلی و معدنی و اکسید تیتان و رنگهای فلورسنت و لومیننسنت و سالونت فت و بلک کربن و ... استفاده در صنایع تولیدی : رنگسازی / سمنت پلاست / نما / کفپوش لاستیکی و سیمانی / سیم و کابل / قطعات خودرو / جوهر مرکب / چرم / UPVC / پی وی سی / پلاستیک و لاستیک. تماس : 22883998 ( 021 ) -- 2814 316 0912 http://rangchi.mihanblog.com 2020-02-15T14:54:08+01:00 text/html 2019-06-03T06:28:04+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) آنتی اکسیدانت ADK http://rangchi.mihanblog.com/post/31 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8362490284/ADK2.jpg" alt="ADK"> text/html 2017-11-08T11:30:24+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) لیست برخی محصولات http://rangchi.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><font color="#660000"><u><font size="3"><b style="">لیست برخی محصولات</b></font></u>&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="494" style="border-collapse: collapse;width:371pt"> <colgroup><col width="230" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:8411;width:173pt"> <col width="107" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3913;width:80pt"> <col width="61" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2230;width:46pt"> <col width="96" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3510;width:72pt"> </colgroup><tbody><tr height="30" style="mso-height-source:userset;height:22.5pt"> <td height="30" class="xl74" dir="RTL" width="230" style="height:22.5pt;width:173pt"><br></td><td class="xl75" dir="RTL" width="107" style="width:80pt"></td><td class="xl73" dir="RTL" width="61" style="width:46pt"></td><td class="xl73" dir="RTL" width="96" style="width:72pt"></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; BLUE آبی</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; GREEN سبز</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; ORANGE نارنجی</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; PINK صورتی</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; RED قرمز</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; YELLOW زرد</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl94" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993399">فلورسنت&nbsp; VIOLET بنفش</font></b></td> <td class="xl82" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993399">IX</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">هند</font></b></td> <td class="xl83" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993399">آرون</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت زرد پرتقالی&nbsp;</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">VO350</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت زرد لیمویی&nbsp;</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">VO250</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت نارنجی کروم</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">VO750</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت زرد پرتقالی&nbsp;</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">VSO350</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت زرد لیمویی&nbsp;</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">VSO250</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت نارنجی کروم</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">VSO730</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت سبز&nbsp; VO700PL</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">P.G.7</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#993300">پیگمنت بنفش&nbsp; 23PL</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#993300">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">هند</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#993300">وکسکو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">ایرگالیت زرد BXFL</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">P.Y.13</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">هند</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">سیبا</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">پیگمنت قرمز گرافتول LC</font></b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.R.53:1</font></b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;GNXهوستاپرم سبز&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.G.7</font></b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">هند</font></b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;هوستاپرم قرمز P2GLWD&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.R.179</font></b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">اگزولیت تاخیر انداز شعله EXOLIT</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">AP 422</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">هوستاپرم اسکارلت GO ترانس</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.R.168</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">قرمز L4B پرمننت PERMANENT&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.R.57:1&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">چین</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">آبی BG پی وی فست&nbsp; P.V.FAST&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.B.15.3</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">هند</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;سبز GNX پی وی فستP.V.FAST</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.G.7</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">هند</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">زرد HR پی وی فستP.V.FAST</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">P.Y.85</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">هند</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl84" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399"><font class="font6">واکس </font><font class="font5">&nbsp;PE 520&nbsp; پلی اتیلن GRANULES</font></font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">لیکو واکس LICOWAX E&nbsp;</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;واکس&nbsp; سریداست&nbsp;</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">3620</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;واکس LICOWAX سریداست&nbsp;</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">3940</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN N30 P</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN TB01</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN PR25P</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN VSUP</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN 3212</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN B-CAP</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399"><font class="font5">HOSTAVIN 3311</font><font class="font6"> </font><font class="font7">UV ABZORBER</font></font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399"><font class="font5">HOSTAVIN 3340</font><font class="font6"> </font><font class="font7">UV ABZORBER</font></font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl98" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTAVIN 3065 LIGHT STABILIZER</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl97" dir="LTR" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#333399">HOSTANOX O3Pآنتی اکسیدانت</font></b></td> <td class="xl84" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#333399">&nbsp;</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">آلمان</font></b></td> <td class="xl85" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#333399">کلارینت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl99" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">اپتیکا برایتنر OB1</td> <td class="xl86" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl87" dir="RTL" style="border-top:none">چین</td> <td class="xl100" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">آبی اولترامارین G58</td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none">P.B.29</td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none">چین</td> <td class="xl88" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">ینفش اولترامارین V-8</td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none">P.V.8</td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none">اسپانیا</td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none">نوبیولا</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت نارنجی G&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13&nbsp;</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.O.13</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت زرد GG&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17&nbsp;&nbsp;</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.Y.17</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت قرمز LAKE RED LC</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.B.53.1</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت صورتی PINK E</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.R.122</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت قرمز RUBINE 6BP</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.B.57.1</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت زرد 12&nbsp;&nbsp;&nbsp; DHG</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.Y.12</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت زرد 13&nbsp;&nbsp; GR</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.Y.13</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#660000"><b>پیگمنت زرد 83&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HR&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>P.Y.83</b></font></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>کره</b></font></td> <td class="xl89" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#660000"><b>GCT</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>آبی اولترامارین 2006</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.B.29</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>آبی 1003 PR</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.B.15.1</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>آبی 1004G</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.B.15.3</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>سبز 1001Y</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.G.7</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>زرد لیمویی 2001</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.Y.34</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>زرد پرتقالی 2002</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.Y.34</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>نارنجی کروم&nbsp; 2003</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.104</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>نارنجی 13 -&nbsp; 1034</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.O.13</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>نارنجی 34 -&nbsp; 1037</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.O.34</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>زرد&nbsp; 1015</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.Y.85</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>قرمز 1023</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.48.2</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>قرمز 1025</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.48.4</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>قرمز 1028</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.53.1</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>قرمز 1029</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.57.1</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>قرمز 1030</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.112</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>قرمز 1032</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.R.170</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>زرد 1007</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.Y.12</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl102" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><font color="#003300"><b>زرد 1008</b></font></td> <td class="xl78" dir="LTR" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>P.Y.13</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>هند&nbsp;</b></font></td> <td class="xl81" dir="RTL" style="border-top:none"><font color="#003300"><b>پراساد&nbsp;</b></font></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">قرمز <font class="font5">&nbsp;&nbsp;RUBINE TONERE</font></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none">P.B.57.1</td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none">چین</td> <td class="xl88" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده 1000G&nbsp;</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده 2410G&nbsp;</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده 2419G&nbsp;</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده 2429G&nbsp;</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده 3800</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده 5317</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده A-S</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b>دوده B</b></td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none"><b>P.B.7</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>چین</b></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none"><b>بلک دایموند</b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#663333">دی اکسید تیتانیوم&nbsp;&nbsp; 2190&nbsp;</font></b></td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#663333">P.W.1</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">آلمان</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">کرونوس</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#663333">دی اکسید تیتانیوم&nbsp;&nbsp; 2220&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#663333">P.W.1</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">آلمان</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">کرونوس</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#663333">دی اکسید تیتانیوم&nbsp;&nbsp; 2450&nbsp;</font></b></td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#663333">P.W.1</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">آلمان</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">کرونوس</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#663333">دی اکسید تیتانیوم&nbsp;&nbsp; R900&nbsp;</font></b></td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#663333">P.W.1</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">آمریکا</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">دوپونت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#663333">دی اکسید تیتانیوم&nbsp;&nbsp; R706&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#663333">P.W.1</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">آمریکا</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">دوپونت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#663333">دی اکسید تیتانیوم&nbsp;&nbsp; R105</font></b></td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#663333">P.W.1</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">آمریکا</font></b></td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#663333">دوپونت</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس سبز GN</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.G.17</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قرمز 130M</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.R.101</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قرمز 180M</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.R.101</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قرمز 160M</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.R.101</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس مشکی 318M</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.B.11</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس مشکی 360</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.B.11</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس مشکی 330</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.B.11</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس زرد&nbsp;&nbsp; 3920&nbsp;</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.Y.42</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس زرد420</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.Y.42</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس زرد&nbsp;&nbsp; 920&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.Y.42</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قهوه ای 686</font></b></td> <td class="xl90" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.R.101 &amp; P.B.11</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قرمز 130</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.R.101&nbsp;</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قرمز IOX R03</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.R.101</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl101" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#990000">بایفروکس قرمز IOX Y02</font></b></td> <td class="xl72" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#990000">P.Y.42</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">آلمان</font></b></td> <td class="xl88" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#990000">لنگسز</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">زرد فت 146</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">146</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">نارنجی فت 220</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">220</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">قرمز فت 380</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">380</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">قهوه ای روشن فت 310</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">310</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">قهوه ای تیره فت 320</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">320</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">مشکی فت 128</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">127</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">مشکی فت 300</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">300</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">زرد فت 83/1</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">83/1</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">سبز فت 420</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">420</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">آبی فت 670</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">670</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl96" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">بنفش فت 410</td> <td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">410</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">ایران</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="border-top:none">دای فت</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl103" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none">مشکی فت کره&nbsp;</td> <td class="xl76" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> <td class="xl80" dir="RTL" style="border-top:none">کره</td> <td class="xl80" dir="LTR" style="border-top:none">&nbsp;</td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#006600">رینفروکس قرمز 130&nbsp;&nbsp;</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#006600">P.R.101</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">چین</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">رینبو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#006600">رینفروکس زرد 920</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#006600">P.Y.42</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">چین</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">رینبو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#006600">رینفروکس قهوه ای 686</font></b></td> <td class="xl93" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#006600">P.R.101 &amp; P.B.11</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">چین</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">رینبو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#006600">رینفروکس مشکی 360</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#006600">P.B.11</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">چین</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">رینبو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl95" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#006600">رینفروکس مشکی 330</font></b></td> <td class="xl77" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#006600">P.B.11</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">چین</font></b></td> <td class="xl79" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">رینبو</font></b></td> </tr> <tr height="22" style="mso-height-source:userset;height:16.5pt"> <td height="22" class="xl104" dir="RTL" style="height:16.5pt;border-top:none"><b><font color="#006600">رینفروکس سبز 5605</font></b></td> <td class="xl91" dir="LTR" style="border-top:none"><b><font color="#006600">P.Y42&amp;P.B.15:2</font></b></td> <td class="xl92" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">چین</font></b></td> <td class="xl92" dir="RTL" style="border-top:none"><b><font color="#006600">رینبو</font></b></td> </tr></tbody></table></div> text/html 2014-10-11T08:02:26+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) آدرس سایت : rangchi.ir http://rangchi.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><br><font color="#660000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><strong>راه های ارتباط با ما :</strong></font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="5"><a title="سایت رنگچی" href="http://rangchi.ir" target="_blank">سایت&nbsp; اطلاعات فروش شرکت رنگچی&nbsp;</a></font><font size="5"><a title="سایت رنگچی" href="http://rangchi.ir" target="_blank">شیمی</a></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://rangchi.ir" target="_blank"><img width="1" height="310" align="absmiddle" style="width: 298px; height: 152px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8226984726/saite.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a title="سایت اطلاعات فروش رنگچی شیمی" href="http://rangchi.ir" target="_blank"><b><font color="#3366ff" size="6">rangchi.ir</font></b></a></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><h2 style="font: 500 30px/1.1 &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; direction: rtl; box-sizing: border-box; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;">رنگچی در شبکه های اجتماعی</h2><br style="font: 14px/20px &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: justify; text-transform: none; line-height: 20px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#3333ff" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="www.telegram.me/Rangchi" target="_blank">کانال تلگرام</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://telegram.me/Rangchi" target="_blank">telegram.me/Rangchi</a></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: justify; text-transform: none; line-height: 20px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#3333ff" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://sites.google.com/site/rangchichimi" target="_blank">گوگل</a>&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-decoration: none; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-decoration: none; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;" href="http://sites.google.com/site/rangchichimi">&nbsp;</a></span><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://sites.google.com/site/rangchichimi" target="_blank">https://sites.google.com/site/rangchichimi</a></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: justify; text-transform: none; line-height: 20px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#3333ff" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://twitter.com/rangchichimi" target="_blank">تویتر</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-decoration: none; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-decoration: none; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;" href="http://twitter.com/rangchichimi">&nbsp;</a></span><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://twitter.com/rangchichimi" target="_blank">https://twitter.com/rangchichimi</a></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: justify; text-transform: none; line-height: 20px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#3333ff" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://www.facebook.com/rangchi" target="_blank">فیسبوک</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://www.facebook.com/rangchi" target="_blank">https://www.facebook.com/rangchi</a></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: justify; text-transform: none; line-height: 20px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#3333ff" size="4"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://instagram.com/rangchi" target="_blank">اینستاگرام</a><a title="" href="https://instagram.com/rangchi" target="_blank">&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" style="text-align: center; font-family: tahoma;" href="https://instagram.com/rangchi" target="_blank">https://instagram.com/rangchi</a></font></p><p style="font: 14px/20px &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; text-align: left; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; box-sizing: border-box; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentColor; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; font-size: small; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;</span></p></div> text/html 2010-07-14T10:03:13+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) شرکت بازرگانی رنگچی شیمی http://rangchi.mihanblog.com/post/16 <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt -36pt; text-align: center;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000099"><font size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(95, 73, 122); font-family: &quot;B Jadid&quot;;"> </span></font></font></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000099"><font size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(95, 73, 122); font-family: &quot;B Jadid&quot;;"> </span></font></font></font><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt -36pt; text-align: center;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#003333" size="5"><span lang="FA" style="font-family: 'B Jadid';">واردات انواع مواد اولیه کارخانجات رنگ سازی-ساختمان-</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Jadid';">&nbsp;لاستیک وپلاستیک</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Jadid';">.</span></font></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt -36pt; text-align: center;" dir="rtl"><br></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt -36pt; text-align: center;" dir="rtl"><font size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(95, 73, 122); font-family: &quot;B Jadid&quot;;"></span></font></p><hr><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, Tahoma; font-weight: normal; direction: rtl; line-height: 20px;"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'B Yekan', Tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font size="4" color="#660000">کلارینت (&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Iran, Tahoma; line-height: 19.5px; text-align: justify;">additives و pigment )</span></font></span></strong></h3><h3 style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'b yekan', Tahoma; font-weight: normal; direction: rtl; line-height: 20px;"><br></h3><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">نمایندگی انحصاری بخش پیگمنت و افزودنیهای شرکت کلارینت در ایران به عنوان یکی از شرکت های شیمیایی تخصصی پیشرو در جهان،تولید کننده انواع پیگمنت ، واکس پلی اتیلن و افزودنی های صنایع پتروشیمی ،رنگ، پلاستیک و مرکب چاپ .</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">به عنوان یکی از شرکت های شیمیایی تخصصی پیشرو در جهان ، شرکت Clariant با راه حل های نوآورانه و پایدار برای مشتریان</p><h3 style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'b yekan', Tahoma; font-weight: normal; direction: rtl; line-height: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://www.clariant.com/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(184, 168, 146); transition: color 0.1s linear; font-stretch: inherit; line-height: 27px;">CLARIANT</a></h3><h3 style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'b yekan', Tahoma; font-weight: normal; direction: rtl; line-height: 20px;"><br></h3><h3 style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: 'b yekan', Tahoma; font-weight: normal; direction: rtl; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238056750/clariant_logo.jpg" alt="" style="text-align: center; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></h3> <div class="WordSection2" dir="rtl"> <hr><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><a title="بایفروکس (لنکسز)" href="http://bayferrox.com/en/products-applications-bfx/" target="_blank"><font color="#660000"><font size="1"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><font size="2"><font size="4">بایفر</font></font></span></b></font><font size="1"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><font size="2"><font size="4">وکس</font></font></span></b></font></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: small; vertical-align: baseline;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.02px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, sans-serif;">شرکت&nbsp; لنکسز&nbsp;&nbsp; آلمان با نام تجاری بایفروکس دارای نود سال سابقه در تولید، دارای عناوین اولین وبزرگترین تولید كننده اكسیدهای آهن و اكسید كروم&nbsp; در جهان میباشد</span>.</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;">&nbsp;</p><div style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px; text-align: right;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://lanxess.com/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(160, 140, 112); font-stretch: inherit; line-height: 27px; text-align: right;">LANXESS</a></div><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><img width="1" height="504" align="absmiddle" style="width: 223px; height: 265px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8216675692/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><hr><b><font color="#660000"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p><div style="text-align: center;"><b><font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;" dir="rtl">رینبو&nbsp; ( Rainow )&nbsp;</p></font></b></div></font></b></div><div class="WordSection2" dir="rtl"><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">شرکت Rainbow شریک تجاری شرکت رنگ چی در دبی ارائه دهنده اکسید های آهن در رنگ های مختلف با بالاترین کیفیت در سطح آسیا از کشور چین با نام تجاری Rainferrox .</span></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">این پیگمنت ها قابلیت استفاده در صنایع رنگ، پلاستیک و ساختمان میباشد . که در ساخت سیمان رنگی ، به صورت مخلوط با سیمان (3 تا 5 درصد از وزن سیمان ) ، سمنت پلاست - سنگهای مصنوعی رزینی و سیمانی ، موزائیک و موزائیکهای گرانیتی، انواع کفپوشهای بتنی و رزینی ، قطعات بتـنی ،مبلمان شهری، سفـال ، آجر ، سنگفرشهای بتنی ، جدولهای شهری ، رنگ ساختمانی ، کنیتکس ونماهای برجها و ساختمان شهرکها و الیاف پلاستیک و موارد مشابه دارد</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://rainbowpigments.com/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(184, 168, 146); font-stretch: inherit; line-height: 27px;">Rainbow</a></p><b><font color="#009900"><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900"></font></b></div><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font color="#330033"><img width="296" height="60" align="left" style="text-align: center;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7581915799/R_2_.jpg" border="0" hspace="0"></font></font></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(25, 25, 25); line-height: 115%; font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;"><span><span><strong></strong></span></span></span></font></p><p style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(25, 25, 25); line-height: 115%; font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;"><span><span><b><span lang="FA" style="color: rgb(25, 25, 25); line-height: 115%; font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;"><span><span><font color="#330033" face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></span></span></span></b></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#6600cc"><span lang="FA" style="color: rgb(25, 25, 25); line-height: 115%; font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;"><span><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#330033" face="Arial" size="3"><b>&nbsp;</b></font><br></font></span></span></span></font></font></p></font></b><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><b><font color="#993399" size="4"><font><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></font></b></p><hr><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><b><font size="4" color="#660000"><font><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></font><a title="وکسکو ( Voxco )" href="http://www.voxco.in/" target="_blank">وکسکو( Voxco )</a></font></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</strong><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">شرکت VOXCO هند تولید کننده انواع پیگمنت های معدنی مورد مصرف در صنایع رنگ سازی و پلاستیک سازی</span></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">شرکت VOXCO از سال 2003 جهت تولید پیگمنت های معدنی و ضد خوردگی در هند تاسیس و از ابتدای تاسیس تا سال 2006 تمامی محصولات این شرکت انحصاراً جهت CIBA هندوستان تولید می گردید.</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">از سال 2006 و در توافقی جدید شرکت VOXCO با توافقی که با CIBA اروپا انجام داد تا انحصاراً پیگمنت های زرد کروم آنها را در حد استانداردهای بین المللی سیبا تولید کند .</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">بعد از واگذاری CIBA این شرکت شروع به تولید و بازاریابی محصولات با همان کیفیت و دقت با برند VOXCO نمود</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://www.voxco.in/" style="text-align: right; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(184, 168, 146); font-stretch: inherit; line-height: 27px;">VOXCO</a>&nbsp; &nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><img width="1" height="505" align="absmiddle" style="width: 230px; height: 238px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8216677768/1_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%B3%DA%A9%D9%88.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> <hr><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><a title="پراساد ( PRASAD )" href="http://www.prasadinternational.com/" target=""><b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 49, 82); font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">پراساد ( </span></b><b><span style="color: rgb(64, 49, 82); font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr">PRASAD</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="color: rgb(64, 49, 82); font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;"><span dir="rtl"></span> )</span></b></a></font></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">شرکت PRASAD هندوستان .تولید کننده انواع رنگهای پیگمنت اورگانیک ومعدنی برای پلاستیک سازی، رنگسازی ،چاپ،لاستیک،چاپ پارچه و...</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">در سال 1989 در مرکز شیمیایی غربی هند،و در ایالت Gujarat تاسیس شد ، شرکت پراساد تولید کننده بین المللی مشهور و صادر کننده پیگمنت با حسن نیت قوی برای مشتریان بر پایه جهانی بنا نهاده شده است پژوهش مستمر منجر به یک خط محصول نوآورانه در پراساد، که شامل آلی، معدنی، کارایی بالا، رنگدانه مونو، پلاستیک، لاستیک و جوهر صنعتی همچنان ادامه دارد.</p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://www.prasadinternational.com/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(184, 168, 146); font-stretch: inherit; line-height: 27px;">PRASAD</a></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><img width="1" height="504" align="absmiddle" style="width: 234px; height: 236px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8216677918/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AF_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><font size="1" style="font-size: medium;"><b><o:p></o:p></b></font> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p><div style="text-align: center;"><hr><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 17.1414px;">&nbsp;</span></span></strong></span></span><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">•</span><b style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma;">واردات و توزیع انواع&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; color: rgb(128, 0, 0);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دی اکسید تیتانیوم</span></span></span></b></span></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.0001pt; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: small; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.02px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;"></span><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;<b style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">دوپونت آمریکا</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma;">&nbsp;R900 - R706 - R105&nbsp;</span>-&nbsp;&nbsp;<b style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">کرونوس آلمان</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma;">&nbsp;2220 - 2190&nbsp;</span>-&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma;">كره ایی&nbsp;- و برند های چین</span>&nbsp;</span></span></span></span></p></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://www.dupont.com/" target=""></a><a title="" href="http://www.dupont.com/" target=""><font size="5">دوپونت</font></a></div><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;"><o:p><img width="1" height="1758" align="absmiddle" style="width: 229px; height: 192px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8216679692/Dupont.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></o:p></span></b></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><a title="" href="http://kronostio2.com/" target="_blank"><font size="4">کرونوس</font></a><font size="4">&nbsp;</font></p><hr><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;" dir="rtl"><strong><font size="4"><strong><font color="#cc33cc" size="4"><a title="" href="http://aronuniversal.com/products-page-2/" target="">آرون هند </a></font></strong></font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">شرکت Aron Universal limited هندوستان تولید کننده انواع پیگمنتهای فلورسنت (روز رنگ) مورد استفاده در صنایع رنگ،چاپ،نساجی، شمع سازی و ماژیک .با بیش از 40 سال تجربه .</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">پرفروش ترین پیگمنت فلور سنت طی 20سال گذشته در ایران ،تنها تولیدکننده هندی فلور سنت قابل رقابت با محصولات اروپایی</p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; text-align: right; color: rgb(92, 92, 92); line-height: 23px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://aronuniversal.com/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(184, 168, 146); font-stretch: inherit; line-height: 27px;">ARON</a></span></span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><img height="505" align="absmiddle" style="height: 242px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8216681434/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AA_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><font size="4"> </font><hr><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><a title="" href="http://www.bdms.co/" target="_blank"><font size="4">بلک دایموند</font></a>&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">شرکت BLACK DIAMONDS چین (یانگ فنگ) تولید کننده انواع پیگمنت های کربن بلک</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">سال های قبل شرکت YONGFENG تولید کننده پیشرو پیگمنت کربن بلک در آنهویی، چین بوده است. و حالا BLACK DIAMONDS در مجموع طی یک افزایش 50٪ در سال 2013با تولید 15،000تن کربن بلک و سرمایه بیش از 30 میلیون دلار آمریکا به ثبت رسیده است</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">باکیفیت ترین ، پرفروش ترین و معروفترین کربن بلک (دوده) چینی در بازار ایران در یک دهه گذشته</p><p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: right; font-stretch: inherit; line-height: 27px; color: rgb(106, 112, 126);">مورد مصرف در صنایع رنگ،مرکب چاپ ، لاستیک و پلاستیک</p><div><strong style="text-align: right; color: rgb(128, 0, 0); font-size: 18px; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Tahoma; line-height: 23px; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 17.1414px;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(106, 112, 126); line-height: 27px;">سایت مرجع :&nbsp;</span><a href="http://en.bdms.co/" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19px; vertical-align: baseline; font-family: mitra, Arial, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(184, 168, 146); font-stretch: inherit; line-height: 27px;">BLACK DIAMONDS</a></span></span></strong></div><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><img width="1" height="504" align="absmiddle" style="width: 230px; height: 243px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8216679076/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87_1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><hr></div><div style="border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; padding: 0in 0in 1pt;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; padding: 0in; border: currentColor; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt;" dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;">انواع پیگمنت های اورگانیک و آن </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;">اورگانیک</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">( صنایع پلیمری و رنگ سازی </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">–</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;"> پلاستیک&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">– </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">سیمان و </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">بتون </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">–</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;"> سنگ</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">مصنوعی و سمنت پلاست </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;" dir="ltr">(</span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; padding: 0in; border: currentColor; text-align: center; line-height: normal; font-size: medium; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;" dir="ltr"></span><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;">انواع پودر</span></font><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"> فلورسنت روزنما&nbsp;<span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><!--?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /--><v:shapetype id="_x0000_t136" adj="10800" coordsize="21600,21600" o:spt="136" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"> ( آرون هند )</v:shapetype></span></span></font><br><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><font size="3">انواع دوده آلمانی ، چینی </font></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">(صنایع پلیمری -</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">&nbsp;مرکب چاپ - لاستیک و پلاستیک</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">و</span><span dir="ltr"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>…</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span>)</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><br></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><font size="3">انواع تیتان </font></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">( دوپونت </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;">آمریكا&nbsp;-</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 10pt;"> کرونوس آلمان - کره ایی و چینی )</span></p></div><div style="border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; padding: 0in 0in 1pt;"><span style="line-height: 115%;" dir="ltr"><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%;"><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر &nbsp;و لیست قیمت با این شرکت تماس حاصل فرمایید .</font></font></font></font></font><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#330000">&nbsp;</font></strong></font></font></font></font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#330000"></font><font color="#330000" size="2">باتشکر: کارشناس فروش&nbsp; &nbsp;حمید&nbsp;باقرآبادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(29, 27, 17); font-family: 'B Davat'; font-size: 14pt;"><strong>تلفن واحد فروش :</strong><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><u><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-family: 'B Homa'; font-size: 18pt;">&nbsp;<b>98 39 88 22</b></span></u></font></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#6600cc"><font color="#003300"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u style="font-size: 16pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-size: 18pt;"></span></u><font size="3"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);">همراه :</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);"><b>09022883998</b><span style="font-size: 12pt;"> &nbsp; &nbsp;</span></span></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="font-size: 16pt; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><span dir="ltr"><span lang="FA"><span dir="ltr"><span lang="FA"></span></span></span></span><font color="#984806"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/15/atrty/1449033164/avrvy/183175//key/info@rangchi.ir" target="_blank" title=""></a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/15/atrty/1449033164/avrvy/183175//key/info@rangchi.ir" target="_blank" title=""></a></span></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; color: rgb(152, 72, 6); margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: _MRT_Khodkar, serif;"><span lang="FA"></span></span></p></span><p style="font-size: 9pt;"></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="4" color="#000099" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</font><a href="http://rangchi.ir" target="_blank" title=""><b><font size="4" color="#333399">http://rangchi.ir</font></b></a><font size="4" color="#000099"><font style="font-size: 9pt; font-family: 'B Kamran';"><span dir="ltr" style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span class="sn"><em>&nbsp;</em></span></span></font><font style="font-family: 'B Kamran';"><span dir="ltr" style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span class="sn"><em><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp; </span>- &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></em></span></span></font></font><a href="https://telegram.me/Rangchi" target="_blank" title="تلگرام رنگچی"><font color="#6600cc" size="3"><b>telegram.me/Rangchi</b></font></a></p></span><a href="https://telegram.me/Rangchi" target="_blank" title="تلگرام رنگچی"></a><a href="@telegram.me/Rangchi" target="_blank" title="تلگرام رنگچی"></a><a href="@telegram.me/Rangchi" target="" title="تلگرام رنگچی"></a></div> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt -36pt; text-align: center; font-size: medium;" dir="rtl"></p> <p></p> <p><a title="" href="http://rangchi.mihanblog.com/post/16" target=""></a><br></p> text/html 2010-06-30T06:28:27+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) رنگ سیمان جهت ( سیمان رنگی – سمنت پلاست ) - pigment oxide http://rangchi.mihanblog.com/post/15 <p align="center"><font size="5"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)"></span><span style="COLOR: rgb(0,153,0)"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)"></span></span></font><font size="5"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)">شرکت بازرگانی رنگچی </span><span style="COLOR: rgb(0,153,0)"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)">شیمی</span><br></span></font><font size="5"><span style="COLOR: rgb(0,153,0)"></span></font></p> <hr> <p align="center"><b><font color="#660000" size="3">کانال تلگرام جهت کسب اطلاعات بیشتر&nbsp;</font></b><font color="#000099" size="5">&nbsp;<a title="" href="http://telegram.me/cementcolor" target="_blank">http://telegram.me/cementcolor</a></font></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s2.picofile.com/file/7586316983/fghfd.jpg" width="441" height="196"></p> <p align="center"><font size="5"><font color="#660000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="+0"><font size="+0"></font></font></b></font><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,204)" color="#6600cc"><font size="3"><span></span><font color="#993300">نماینده انحصاری شرکت های :</font></font></font></font></p><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,204)" color="#6600cc" size="4"><font color="#993300"><font color="#330000"><a title="" href="http://bayferrox.com/en/" target=""> <p align="center"><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,204)" color="#6600cc" size="4"><font color="#993300"><font color="#330000">بایـفروکس</font> </font></font><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,204)" color="#993300" size="4">( بایر<span> </span>آلمـان)</font></p></a></font></font></font> <p align="center"><font size="5"><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,204)" color="#993300" size="2"><font color="#660000" size="4">و </font><br></font></font></p> <p align="center"><font size="5"><font style="FONT-WEIGHT: bold" color="#006600" size="6">&nbsp;&nbsp; <font color="#330099" size="5"><a title="" href="http://www.rainbowchemicals.com/" target=""><font size="5"><font style="FONT-WEIGHT: bold" color="#006600" size="6"><font color="#330099" size="5">Rainferrox&nbsp; رینفروکس چین</font> </font><font style="COLOR: rgb(102,0,204)" size="3"><strong><br></strong></font></font></a></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><span><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><span><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شرکت <span>&nbsp;</span><font color="#990000">لنکسز</font> <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>آلمان با نام تجاری <font color="#990000">بایفروکس</font> دارای هشتاد سال سابقه در تولید، دارای عناوین اولین وبزرگترین تولید كننده اكسیدهای آهن و اكسید كروم &nbsp;در جهان میباشد.</font></span></span></span></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font color="#6600cc"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><span><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#330033" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5">و رنگ های رینفروکس از </font><font color="#3333ff"><font size="5">شرکت رینبو</font> </font>( شریک اماراتی شرکت رنگچی شیمی )</b></font></font></span></span></span></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align="center"><font size="5"><font color="#330033" size="3" face="Arial"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><span><span><strong></strong></span></span></span></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font color="#6600cc"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><span><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#330033" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><span><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#330033" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><img border="0" hspace="0" alt="" align="left" src="http://s2.picofile.com/file/7581915799/R_2_.jpg" width="296" height="60"></b></font></font></span></span></span></b></font></font></span></span></span></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="5"><font color="#6600cc"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><span><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#330033" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دارای بالاترین کیفیت اکسید های آهن در آسیا ساخت کشور چین </b></font><br></font></span></span></span></font></font></p> <div style="TEXT-ALIGN: justify"></div> <p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font color="#6600cc"><strong>&nbsp;&nbsp;<font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <font color="#333333" size="2">امروزه رنگدانه یا پیگمنت های رنگی نقش بسزائی در طراحی و معماری فضا های داخلی و خارجی زندگی ما ایجاد می کنند.شما در این رزومه در میابید که چطور تکنیک فنی و معماری با یک ظاهر جذاب و زیبا هماهنگ میگردد.</font></font></font></strong></font></font></span></p> <hr> <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font color="#6600cc"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#333333">رنگها هر روزه در طراحی اهمیت بیشتری می<span>&nbsp; </span>یابند.و انتخاب <span>&nbsp;</span>رنگدانه عامل بسیار مهمی در کیفیت پایانی محصول ایفا مینماید.</font></strong></font></font></font></font></font></span><font color="#333333" size="5"> </font> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp; <font size="2"><font color="#333333">متخصصین<span>&nbsp; </span>فنی و آزمایشگاهی شرکت<span>&nbsp;<font color="#990000"> </font></span><font color="#990000">لنکسز</font><span>&nbsp; </span>باآزمایشات مختلف در شرایط آب و هوایی گوناگون بر روی ثبات رنگدانه های اکسید های غیر آلی در طی سالیان متمادی محصولات <font color="#990000">بایفروکس</font> را باشعار " کیفیت برای زندگی" ارائه می دهند.</font></font></strong></font></font></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#333333"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">گستردگی رنگدانه های<span>&nbsp; </span><font color="#990000">لنکسز</font><span><font color="#990000">&nbsp;</font> </span>به ایده ها و تخیلات مهندسین و طراحان آزادی عمل می دهد و پایه را برای معماری و طراحی خلاق در توسعه نماهای جدید مسکونی فراهم می نمایند تا جائی که مردم در خانه هایشان احساس رضایتمندی در دنیایی زیبا و جدید را بنمایند.</font></strong></font></font></font></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font color="#6600cc"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">&nbsp;<font color="#333333">&nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> <font size="2">نماهای رنگی سیمانی ، سنگ فرش ها و موزائیک های رنگی بتونی و سیمانی ، بهترین جایگزین ها برای پیاده روهای یکنواخت و بی روح و کسل کننده گذشته می باشند .</font></strong></font></font></font></font></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font color="#6600cc"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#333333"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s3.picofile.com/file/7594068709/2009_00171_2.jpg" width="450" height="210"></font></strong></font></font></font></font></font></font></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><strong><span>&nbsp; </span><font size="2"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">رنگدانه های </span><font color="#990000"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">بایفروکس</span></font><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"> در از بین بردن این فضا های خاکستری و یکنواخت </span><span><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">با ارائه بالاترین کیفیت محصول در ماندگاری رنگ ، بالاترین مقاومت در برابر اشعه</span><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">"</span></font></font></strong></span><font size="2"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)" color="#ff0000" size="2"><span><b><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">UV</span></b></span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color="#330099"><font size="2"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)" color="#ff0000"><b><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">"</span></b></font><b><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"> </span></b></font></font><strong><font size="2"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">خورشید و دارا بودن بالاترین ضریب مقاومتی که میشود از یک محصول </span><font color="#990000"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">لنکسز</span></font><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"> انتظار داشت به ما کمک می کنند.</span></font></strong></span></font></font></font></font></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><br><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><strong><font size="2"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"></span></font></strong></span></font></font></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><img style="HEIGHT: 343px; WIDTH: 503px" border="0" hspace="0" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8125296084/20140503_172621.jpg"></p> <hr> <font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong></strong></font></font></font></font></font> <p></p><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><strong><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"> <p style="DIRECTION: rtl" align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s3.picofile.com/file/7594082147/e7yye6sdz4lsv49holvq.jpg" width="411" height="171"></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" dir="rtl" align="center"><font color="#333399" size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000" size="5"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Compset'; LINE-HEIGHT: 115%"><font color="#000000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">نمونه پیگمنت های بایفروکس در بتن&nbsp;: نمونه گذاری در هوای آزاد با رنگهای معدنی بر روی بلوک های بتنی</font></font></font></span></b></font></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" dir="rtl" align="center"><font color="#333399" size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000" size="5"><font color="#000000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Compset'; LINE-HEIGHT: 115%"><span></span></span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 115%">(</span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Compset'; LINE-HEIGHT: 115%"> ساخت نمونه در سال <font size="2">1970</font> و عکس گرفته شده در سال <font size="2">1995</font> )</span></b></font></font></font></font></font></p></span></strong></span></font></font></font></font></font> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Mashhad'; COLOR: rgb(15,36,62); LINE-HEIGHT: 115%"><strong><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"></span></strong></span></font></font></font></font></font></p> <hr> <font size="5"><font color="#6600cc"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong><font size="4">دیتا شید و مشخصات فنی رنگهای قرمز <font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(204,0,0)">130</font>&nbsp; و زرد <font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,51)">920</font> رینفروکس :<br></font> <p></p></strong></font></font></font></font></font> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><img style="HEIGHT: 246px; WIDTH: 214px" border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://s3.picofile.com/file/8192635650/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87.jpg" width="264" height="344"><img style="HEIGHT: 242px; WIDTH: 228px" border="0" hspace="0" alt="" align="left" src="http://s6.picofile.com/file/8192635476/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg" width="250" height="326"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><br>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><br>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <hr> <p></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="justify"><span><font color="#333333" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از ویژگیهای این پیگمنت ها قابلیت استفاده آن در صنایع <strong>رنگ</strong>، <strong>پلاستیک</strong> و <strong>ساختمان</strong> میباشد . که در ساخت <strong>سیمان و بتن رنگی</strong> ، به صورت مخلوط با سیمان<strong> <font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,153)" color="#003300">(3 تا 5 درصد از وزن سیمان )</font></strong> ، <strong>سمنت پلاست</strong> , سنگ های مصنوعی رزینی و سیمانی ، موزائیک و موزائیک های گرانیتی، انواع کفپوشهای بتونی و رزینی ، قطعات بتوـنی ،دیوار های پیش ساخته بتونی , مبلمان شهری، سفـال ، آجر ، سنگ فرشهای بتنی ، جدول ، رنگ ساختمانی ، ونماهای برجها و ساختمان شهرکها و انبوه سازان مسکن مهر کاربرد دارد.همچنین پیگمنتهای<span>&nbsp;&nbsp; </span>بایفرکس&nbsp;در ساخت آسفالت رنگی به صورت مخلوط با آسفالت&nbsp;, و قیر رنگی و ایزوگام نیز کاربرد دارد.</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'; LINE-HEIGHT: 115%"></span></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین این محصول دارای رنگ های مختلف از قبیل: مشکی، قرمز، زرد، قهوه ای و سبز(اکسید کروم) بوده که هر نوع از این رنگ ها به چندین شید رنگ مختلف تقسیم بندی می شود.<br><br> <div align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s3.picofile.com/file/7840625585/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_OK_001.jpg"></div><br> <hr> <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"> <p class="Section2" style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="center"><font size="5"><font color="#6600cc"><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span><strong><font size="4"><font color="#cc0000" face="arial,helvetica,sans-serif">قابل توجه :</font></font></strong> </span></font></font><font style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(51,51,51)" color="#009900" size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">آخرین نمونه های&nbsp; اجرا&nbsp; شده در</span></font></font></font><font size="2"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(51,51,51); LINE-HEIGHT: 115%" dir="rtl"> برج ایفل شهر پاریس و استادیوم ساکر سیتی</span></font><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 115%"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(51,51,51)"> شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی(جام جهانی ) از پیگمنت های <span style="COLOR: rgb(153,0,0)">بایفروکس</span> استفاده گردیده است.</span></font><br><span style="COLOR: rgb(51,0,153)"></span><span style="COLOR: rgb(51,0,153)"></span></span></p></span> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><img style="HEIGHT: 189px; WIDTH: 380px" border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s2.picofile.com/file/7594066341/Stadionfassade.jpg" width="580" height="365"></span></div><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: rgb(25,25,25); LINE-HEIGHT: 115%"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><strong> <hr> </strong></font></font></font></span> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><b><font color="#660000" size="3">کانال تلگرام جهت کسب اطلاعات بیشتر</font></b><span style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(0,0,153)">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://telegram.me/cementcolor" target="_blank"><font color="#000099" size="5">http://telegram.me/cementcolor</font></a></p> <p style="BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1pt solid; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 1pt; PADDING-TOP: 1pt; PADDING-LEFT: 4pt; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1pt solid; PADDING-RIGHT: 4pt" align="justify"><font color="#006600" size="2"><font size="+0"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#003300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="+0"></font></font></font></font></font></p> <p align="center"><font size="4"><a title="" href="http://rangchi.mihanblog.com/post/15" target="">نمونه های بیشتر در بخش <font color="#660000">ادامه مطلب</font></a></font></p><span lang="FA"><span dir="ltr"><span lang="FA"> <p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر &nbsp;و لیست قیمت با این شرکت تماس حاصل فرمایید .</font></font></font></font></font><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#330000">&nbsp;</font></strong></font></font></font></font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#330000"></font><font color="#330000" size="2">باتشکر: کارشناس فروش&nbsp; &nbsp;حمید&nbsp;باقرآبادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(29, 27, 17); font-family: &quot;B Davat&quot;; font-size: 14pt;"><strong>تلفن واحد فروش :</strong><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><u><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 18pt;">&nbsp;<b>98 39 88 22</b></span></u></font></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#6600cc"><font color="#003300"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u style="font-size: 16pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-size: 18pt;"></span></u><font size="3"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);">همراه :</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);"><b>09022883998</b><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 16pt; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><span dir="ltr"><span lang="FA"><span dir="ltr"><span lang="FA"></span></span></span></span><font color="#984806"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/15/atrty/1449033164/avrvy/183175//key/info@rangchi.ir" target="_blank" title=""></a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/15/atrty/1449033164/avrvy/183175//key/info@rangchi.ir" target="_blank" title=""></a></span></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; color: rgb(152, 72, 6); margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: _MRT_Khodkar, serif;"><span lang="FA"></span></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 9pt;"></p><p style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl" align="center"><span lang="FA" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start; color: rgb(152, 72, 6); line-height: 12.65px;"></span></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#000099" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</font><a href="http://rangchi.ir/" target="_blank" title=""><b><font size="4" color="#333399">http://rangchi.ir</font></b></a><font size="4" color="#000099"><font style="font-size: 9pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><span class="sn"><em>&nbsp;</em></span></span></font><font style="font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><span class="sn"><em><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>- &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></em></span></span></font></font><a href="https://telegram.me/cementcolor" target="_blank" title="تلگرام رنگچی"><font color="#006600" size="3"><b>telegram.me/Rangchi</b></font></a></p></span></span><font color="#984806"><span style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%"><a title="" href="info@rangchi.ir" target="_blank"></a><a title="" href="info@rangchi.ir" target="_blank"></a></span></font> <p style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: rgb(152,72,6); MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: '_MRT_Khodkar','serif'; COLOR: rgb(0,112,192)"><span lang="FA"></span></span></p> <hr style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Kamran'; COLOR: rgb(152,72,6); LINE-HEIGHT: 115%"> </span> text/html 2010-06-30T03:39:00+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) دی اکسید تیتانیوم - Tio2 http://rangchi.mihanblog.com/post/19 <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 51, 0);"><strong><font color="#660000">دی اکسید تیتانیم</font></strong> یا همان تیتان از اهمیت ویژه ای در صنایع تولیدی برخوردار است.زیرا تیتان مهم ترین رنگدهنده یا رنگدانه سفیدی است که علاوه بر رنگ کردن ذرات باعث ایجاد اثر حفاظتی در برابر UV نیز میشود.<br></span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 51, 0);"></span></span> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p align="left" style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 51, 0);"><img width="270" height="420" style="width: 357px; height: 244px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7581925692/small.jpg" border="0" hspace="0"></span></span></p> <div class="leftPanel"> <div class="Bigbox"> <h1 dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مصرف عمده دی اكسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازی به عنوان رنگدانه می باشد <br></font></font></font></span></span></font></h1><h1 align="center" dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;همچنین این ماده در صنایع تولیدی:</font></font></font></span></span></font></h1><h1 align="center" dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></font></font></span><span class="TextBlack" id="DetailLabel"></span><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#6600cc" size="5">پروفیل های <font color="#993300">UPVC</font> یو پی وی سی&nbsp; , سمنت پلاست , رنگ سازی , سرامیك، پلاستیك، كاغذ و ... <font color="#666666" size="4">كاربرد دارد.</font> </font></font></font></font></span></span></font></h1> <h1 dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تنها در حدود 5 % تولید سالانه جهانی تیتانیوم صرف تولید فلز تیتانیوم شده و 95% باقیمانده در تولید ماده رنگ دی اكسید تیتانیوم مورد استفاده قرار می گیرد .</font></font></font></span></span></font></h1> <h1 dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">این ماده دارای دو شکل آلوتروپی روتیل و آناتاز است که به واسطه رنگ سفید ، ضریب شکست بالا ( 49/2- 90/2 ) ، درخشندگی عالی ، بی اثر ( خنثی بودن ) و مقاومت سایشی و حرارتی بالای آن ، درجه دیرگدازی بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یکنواخت در ترکیبات دیگر به عنوان عمده ترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگ سازی ، کاغذسازی ، پلاستیک ، لاستیک و ... شناخته می شود .</font></font></font></span></span></font></h1><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></font></font></span></span></font><div align="center"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><h1 dir="rtl">&nbsp;<font size="4">دو نوع رنگدانة روتیل وجود دارد روتیل و آناتاز:&nbsp;روتیل از شبكة بلوری متراكم‌تری نسبت به آناتاز تشكیل شده و چگال‌تر است و ضریب شكست بالاتری دارد.</font></h1></font></font></font></span></span></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="TextBlack"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></font></font></span></span></font><h1 dir="rtl"><font size="3"><font size="4"><font color="#663366"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font>&nbsp;</h1> <h1 dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> <hr></strong></span></font></h1></div></div> <div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center; color: rgb(153, 0, 0);"><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="4">•<font size="5"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-weight: bold;"> واردات و توزیع انواع دی اکسید تیتانیوم</span></font></font></span><br><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="4">( <span style="font-weight: bold;">دوپونت آمریکا</span> -&nbsp; <span style="font-weight: bold;">کرونوس آلمان</span> - كره ایی&nbsp;- و برند های چین )</font></span></div><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="3"><p>&nbsp;</p></font></span><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 12.65px;"><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#330000"></font><font color="#330000" size="2">باتشکر: کارشناس فروش&nbsp; &nbsp;حمید&nbsp;باقرآبادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 16pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(29, 27, 17); font-family: &quot;B Davat&quot;; font-size: 14pt;"><strong>تلفن واحد فروش :</strong><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><u><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 18pt;">&nbsp;<b>98 39 88 22</b></span></u></font></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#6600cc"><font color="#003300"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u style="font-size: 16pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-size: 18pt;"></span></u><font size="3"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);">همراه :</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192);"><b>09022883998</b><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 16pt; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><span dir="ltr"><span lang="FA"><span dir="ltr"><span lang="FA"></span></span></span></span><font color="#984806"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/15/atrty/1449033164/avrvy/183175//key/info@rangchi.ir" target="_blank" title=""></a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/15/atrty/1449033164/avrvy/183175//key/info@rangchi.ir" target="_blank" title=""></a></span></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: 16pt; margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: _MRT_Khodkar, serif;"><span lang="FA"></span></span></p></span><p style="font-size: 9pt;"></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#000099" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</font><a href="http://rangchi.ir/" target="_blank" title=""><b><font size="4" color="#333399">http://rangchi.ir</font></b></a><font size="4" color="#000099"><font style="font-size: 9pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><span class="sn"><em>&nbsp;</em></span></span></font><font style="font-family: &quot;B Kamran&quot;;"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;"><span class="sn"><em><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>- &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></em></span></span></font></font><a href="https://telegram.me/Rangchi" target="_blank" title="تلگرام رنگچی"><font color="#6600cc" size="3"><b>telegram.me/Rangchi</b></font></a></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%; font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt;" dir="ltr"><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%; font-size: 16pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt;" dir="ltr"><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%; font-size: 16pt;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span class="TextBlack" id="DetailLabel"><font size="2" style="font-weight: bold;"><br><br><span style="color: rgb(102, 102, 102);">توضیحات تكمیلی در باره تیتان در ادامه مطلب</span><br></font>&nbsp;</span><br><span class="TextBlack" id="DetailLabel"></span><span class="TextBlack" id="DetailLabel"></span><font size="3"></font><br></p></div> text/html 2010-06-29T06:22:11+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) آسفالت رنگی http://rangchi.mihanblog.com/post/3 <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;" dir="rtl"><span dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"></font></o:p></span><span><font color="#330000"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: &quot;B Zaman&quot;; font-size: 36pt;"></span></font></span></p><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 28pt;"><span dir="rtl"></span> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;"><span dir="rtl"></span><font color="#330000">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;"><font color="#330000">آسفالت </font></span><span lang="FA" style="color: rgb(153, 0, 0); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 24pt;"><font color="#330000">رنگی</font></span><span style="color: rgb(51, 0, 0); line-height: 115%; font-size: 24pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font color="#330000"><strong><font color="#660000"><span><font size="3">قابل توجه طراحان، معماران و پیمانکاران محترم در امور راه سازی، محوطه سازی و شهرک سازی.</font> <img width="284" height="180" align="left" style="width: 247px; height: 162px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7594078167/Asphalt_1_tif_1_.jpg" border="0" hspace="0"></span><span style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span><font color="#330000"><strong><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><o:p></o:p></strong></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font color="#330000"><font size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>همچنین شهرداریهای محترم شهرها &nbsp;و &nbsp;مناطق - دانشگاها - مدارس - ورزشگاه ها&nbsp; و &nbsp;مراکز فرهنگی - انبوه سازان مسکن - بیمارستان ها و ...</strong></span></font></font></p></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 28pt;"> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 28pt;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font color="#330000"><b><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="ltr"></span></b><b><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: &quot;B Badr&quot;; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p><font color="#330000"><b><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="ltr"><font size="3"> <div align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: left; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"> <hr width="100%" size="2" align="right"> </div></font></span></b></font> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font color="#330000"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span></span></font></font></strong></font>&nbsp;</p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font color="#330000"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span>شرکت رنگچی<span dir="ltr"></span> </span><span>با ارائه رنگدانه یا پیگمنت های معدنی (اکسید آهن آلمانی) به صورت ترکیبی از 4% رنگ از کل وزن آسفالت<font color="#660000">(</font>قبل از</span><span><span dir="ltr"></span>&nbsp;مخلوط شدن قیر با شن و ماسه و به مدت 10 ثانیه) در جهت ساخت مسیر های متمایز&nbsp;<font color="#660000">&nbsp;(</font> خطوط </span><span><span dir="ltr"></span>&nbsp;دوچرخه، آمبولانس، اتوبوس و خطوط ویژه) &nbsp;و محوطه سازی های زیبا و زمینهای ورزشی به صورتی متفاوت و تبدیل فضاهای خاکستری و بی روح گذشته به محیطی زیبا و با نشاط با استفاده از آسفالت رنگی شما را یاری میرساند</span><span dir="ltr"></span></font></font></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">. <br></font></strong></span><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong>لازم به ذکر است که تولید آسفالت رنگی بدون نیاز به متد و تکنولوژی پیچیده و خاص و همینطور بدون نیاز به تکنیسن های اروپایی و به شکل صنعتی ساده و با دوام در برابر عوامل جوی و نور و بدون کاهش مقاومتی برای آسفالت قابل دسترس میباشد</strong>.</font></font></span></font></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;"><font size="3"></font></span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span></span></font></p></span> <hr style="width: 100%; height: 2px;"> <p></p><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%; font-size: 16pt;"><font size="3"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt;" dir="ltr"><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%; font-size: 16pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt;" dir="ltr"><span lang="FA" style="color: rgb(152, 72, 6); line-height: 115%; font-size: 16pt;"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(29, 27, 17); font-family: &quot;B Davat&quot;; font-size: 14pt;"><strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(29, 27, 17); font-family: &quot;B Davat&quot;; font-size: 14pt;"><strong>تلفن واحد فروش :</strong><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><u><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-family: &quot;B Homa&quot;; font-size: 18pt;"> 98 39 88&nbsp; 22</span></u></font></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><u><span lang="FA" style="color: rgb(148, 54, 52); font-size: 18pt;"></span></u></font><strong><font color="#330000">&nbsp;<span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); font-size: 12pt;">همراه :</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); font-size: 10pt;"> </span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); font-size: 12pt;">2814 316 0912&nbsp;&nbsp; باقرآبادی</span></font></strong></font></font></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;B Davat&quot;; font-size: 12pt;"></span></font></font></font></font><a title="رنگچی" href="http://rangchi.mihanblog.com/" target=""><font size="5"><font color="#6600cc"><font color="#003300" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span style="color: rgb(198, 217, 241); line-height: 115%; font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;; font-size: 14pt;" dir="ltr"></span></u></font></font></font></font></a><font size="3" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font color="#6600cc"><font color="#003300"><u><a href="http://www.rangchi.mihanblog.com/">www.rangchi.mihanblog.com</a></u></font></font></font><font size="5"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;" dir="ltr"><font size="3"><span><span class="sn"><em></em></span></span></font></span></font></font><font size="5"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;;" dir="ltr"><font size="3"><span><span class="sn"><em><font color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp; <font size="4" style="font-weight: bold;">ایمیل :</font> &nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;"></span></font></em></span></span></font></span></font></font><a title="" href="mailto:b.hamid@rangchi.co" target="">b.hamid@rangchi.co</a></p></strong><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; line-height: normal; font-family: &quot;B Kamran&quot;; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p></span></span></span></span></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr"></span></span><p></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr"><strong><font color="#ffff99"><font size="4" style="background-color: rgb(153, 102, 51);">برای ملاحظه نکات بیشتر و همچنین <font color="#ffcccc">دستورالعمل</font> تولید به <font color="#ccffff"><a title="دسترالعمل" href="http://rangchi.mihanblog.com/post/3" target="_blank"><font color="#ccffff">ادامه مطلب</font></a></font> کلیک کنید</font></font></strong></span></p></font> text/html 2010-06-28T08:35:10+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) شید رنگبندی پیگمنت های بایفروکس , Technical Data sheet http://rangchi.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><font color="#ffccff" style="color: rgb(255, 204, 255); background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="FA" style="padding: 6pt; border: 1pt solid rgb(245, 245, 245); color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><a title="" href="http://www.bayferrox.us/product_information/product_literature.cfm" target="_blank">برای مشاهده فایل های PDF از رنگ های موجود شرکت بایفروکس</a></font><font size="3"> یا <a title="" href="http://www.bayferrox.us/product_information/product_literature.cfm" target="_blank">( بایر آلمان ) به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید.</a><br></font><a title="" href="http://www.bayferrox.us/product_information/product_literature.cfm" target="_blank"><font size="3"><font color="#3366ff"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></font></font></a><font size="3"><font color="#3366ff"><a title="فایل های PDF بایفروکس" href="http://www.bayferrox.us/product_information/product_literature.cfm" target="_blank">http://www.bayferrox.u</a></font></font><font color="#3366ff" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="فایل های PDF بایفروکس" href="http://www.bayferrox.us/product_information/product_literature.cfm" target="_blank">s/product_information/product_literature.cfm</a></span></span></font><font color="#3366ff" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="فایل های PDF بایفروکس" href="http://www.bayferrox.us/product_information/product_literature.cfm" target="_blank"></a></span></span></font><font color="#3366ff" size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></span></font></div> <p align="center"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"><img width="171" height="214" align="left" style="width: 344px; height: 147px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7581951070/0_22_1_.jpg" border="0" hspace="0"></span></span></font></font></span></span></span></span></font></font></span></span></p> <p align="center"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"></span></span></font></font></span></span>&nbsp;</p> <p align="center"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"></span></span></font></font></span></span>&nbsp;</p> <p align="center"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"></span></span></font></font></span></span>&nbsp;</p> <p align="center"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"></span></span></font></font></span></span>&nbsp;</p><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayferrox</span></span></font></font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;"> </span></span></font></font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Homa&quot;;"><span><font size="2"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;">130 </span></span></font></font></span></span></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">پودر و در کیسه های 25 کیلو گرمی ارائه میگردد. و کاربر های آن , رنگ آمیزی در طیف</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">گسترده ایی از صنایع مرتبط ساختمانی استفاده میگردد .این پیگمنت ها دارای سختی ذاتی</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">بالاتر نسبت به پیگمنت های رسوبی مشابه را دارند . و مقاومت بالاتری هم در برابر تغیر</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">رنگ ایجاد می کنند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri">.</font></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="4"><font color="#990000"><span>ساختار شیمیایی : <font face="Calibri">FE2O3</font></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">کاربردها: آسفالت رنگی / سنگ فرش سیمانی / کشاورزی / کاشی و سرامیک / بلوک های</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">بتنی / سفال بام های بتنی / مصالح ساختمانی / کود های شیمیایی / سیمان رنگی / ریخته</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">گری / دیوار های بتنی موانع صدا / سنگ رزینی / گچ / آجر و آهک / و دیگر موارد</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">برای دریافت اطلاعات تکمیلی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri"> </font></span><span dir="ltr"><font color="#3333ff" face="Calibri">Technical Data sheet </font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">به آدرس اینترنتی زیر مراجعه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">فرمائید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Calibri"> : </font></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></font></font></p> </span></span></font><p><font size="2"></font><font color="#ffccff" style="color: rgb(255, 204, 255);"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><span lang="FA" style="padding: 6pt; border: 1pt solid rgb(245, 245, 245); color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font color="#000000"><font size="2" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><font size="3"><font size="+0"><font style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><font color="#ffccff" style="color: rgb(255, 204, 255);"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#000000"><font size="2" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong><span><a title="" href="http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00006173_000_BF-130-ENG.pdf" target="_blank"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong></strong></span></a><strong><a title="" href="http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00006173_000_BF-130-ENG.pdf" target="_blank">http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00006173_000_BF-130-ENG.pdf</a><span dir="rtl"></span><span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span></strong></span></strong></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></p> <div align="justify"> <hr> </div></font></font></font></font></font></font></span><font color="#ffccff" style="color: rgb(255, 204, 255);"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#ffccff"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><b><u><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr">BAYFERROX® 360</span></u></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr"> </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">رنگدانه اکسید آهن سیاه رنگ است . </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">که به شکل پودرو در کیسه های 25 کیلو گرمی ارائه میگردد. و کاربر های آن , در صنایع مرتبط ساختمانی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">و پلاستیک و رنگ سازی استفاده میگردد .این پیگمنت ها دارای سختی ذاتی بالاتر نسبت به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">پیگمنت های رسوبی مشابه را دارند . و مقاومت بالاتری هم در برابر تغیر رنگ ایجاد می</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">کنند<o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">ساختار شیمیایی : </span></b><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr">Fe3O4<o:p></o:p></span></b></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">کاربردها: سنگ فرش سیمانی / رنگ تزئینی / پوشش خودرو / رنگ امولسیون / رنگ های</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">صنعتی / پلاستیک و پلیمر / کاشی و سرامیک / بلوک های بتنی / سفال بام های بتنی /</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">مصالح ساختمانی / سیمان رنگی / ریخته گری / دیوار های بتنی موانع صدا / سنگ رزینی /</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">و دیگر موارد<o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">برای دریافت اطلاعات تکمیلی و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Technical Data sheet </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">به آدرس اینترنتی زیر مراجعه</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><font color="#333333"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">فرمائید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> : </span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0in 37.5pt 10pt 0in; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-image: none; background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-size: auto auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" dir="rtl"><a title="" href="http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/06480853_000_BF-360-ENG.pdf" target="_blank">http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/06480853_000_BF-360-ENG.pdf</a></p> <div align="justify"> <hr> </div> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span><font size="3">&nbsp; </font></span></span><font color="#330000"><span style="background-color: rgb(204, 153, 51);"><b><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt;" dir="ltr">BAYFERROX® 920</span></u></b></span></font><font size="3"><font color="#330000"><span style="background-color: rgb(204, 153, 51);"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr">&nbsp;</span></span></font><font color="#330000"><span style="background-color: rgb(204, 153, 51);"><span dir="rtl"></span></span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font color="#330000"><span style="background-color: rgb(204, 153, 51);"><span dir="rtl"></span></span></font><span><font color="#330000"><span style="background-color: rgb(204, 153, 51);">&nbsp;</span></font>&nbsp;</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span></span>رنگدانه اکسید آهن زرد رنگ است . </span></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><font size="+0"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">که به شکل پودر و</span></font></font><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font size="+0">&nbsp;در کیسه های 20 کیلو گرمی ارائه میگردد. و کاربر های آن ,<span>&nbsp; </span>در صنایع مرتبط ساختمانی و<span>&nbsp; </span></font></span></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span></span>استفاده میگردد</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font size="+0"><font size="+0"> .<o:p></o:p></font></font></span></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><font size="+0"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">ساختار شیمیایی : </span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr">FeO(OH)</span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;"><span dir="rtl"></span> </span></b><b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">کاربردها :<span>&nbsp; </span>سیمان و بتن / کاشی و سرامیک / بلوک های ساختمانی بتنی / سفال بام های</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;بتنی / ساخت و ساز / مصالح ساختمانی / کودهای شیمیایی / سیمان<span>&nbsp; </span>/ ریخته گری / ریخته</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;گری ماسه / دیوار های بتنی موانع سر و صدا /<span>&nbsp; </span>سنگ فرش سیمانی و رزینی و دیگر موارد</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font size="+0"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">برای دریافت اطلاعات تکمیلی و</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> Technical Data sheet<span>&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به آدرس اینترنتی زیر مراجعه</span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font size="+0"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;فرمائید</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> :<o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><a title="" href="http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00005673_000_BF-920-ENG.pdf" target="">http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00005673_000_BF-920-ENG.pdf</a></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="rtl"></span><font color="#006600">&nbsp; </font></span><font color="#ffffcc"><font size="+0"><font size="+0"><font color="#006600"><b><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr">COLORTHERM® GREEN GN</span></u></b></font><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="rtl"></span><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span></span></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span>&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">رنگدانه اکسید کرم سبز رنگ است . </span></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><font size="+0"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">که به </span></font></font><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">شکل پودر و در کیسه های 25 کیلو گرمی ارائه میگردد. و کاربر های آن , رنگ آمیزی در</span></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;طیف گسترده ایی از صنایع مرتبط ساختمانی و لمیمنت استفاده میگردد .این پیگمنت ها دارای</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;سختی ذاتی بالاتر نسبت به پیگمنت های رسوبی مشابه را دارند . و مقاومت بالاتری هم در</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font size="+0"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;برابر تغیر رنگ ایجاد می کنند</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="+0"><font size="+0"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">ساختار شیمیایی : </span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="ltr">Cr2O3<o:p></o:p></span></b></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">کاربردها :<span>&nbsp; </span>کاغذ و مقوا - تولید کاغذ - سنگ فرش سنگ - آسفالت رنگی - کاشی و سرامیک -</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;بلوک های ساختمانی بتنی - سفال بام های بتنی - ساخت و ساز - مصالح ساختمانی - کودهای</span></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font size="+0"><font size="+0">&nbsp;شیمیایی - سیمان<span>&nbsp; </span>- ریخته گری - ریخته گری ماسه - دیوار های بتنی موانع سر و صدا -<span>&nbsp; </span></font></font></span></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span></span>سنگ فرش سیمانی و رزینی- و دیگر موارد</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><font size="+0"><font size="+0">...<o:p></o:p></font></font></span></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font size="+0"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">برای دریافت اطلاعات تکمیلی و</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> Technical Data sheet<span>&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به آدرس اینترنتی زیر مراجعه</span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font size="3"><font size="+0"><font size="+0"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;فرمائید</span><span dir="ltr"></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span> :<o:p></o:p></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><a title="" href="http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00003239_000_CRO-GN-ENG.pdf%20" target=""><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a><a href="http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00003239_000_CRO-GN-ENG.pdf"><span dir="ltr">http://bayferrox.com/fileadmin/pdf/IPG/00003239_000_CRO-GN-ENG.pdf</span></a><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></span></span></font></span> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><font style="background-color: rgb(153, 102, 51);"></font></p> <p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span dir="ltr"></span></p><font face="Calibri"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p><font size="2" style="background-color: rgb(153, 102, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p></font><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p></font><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p></font></font></font></font></font><font color="#ffccff" style="color: rgb(255, 204, 255); background-color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><font color="#ffccff" style="background-color: rgb(51, 51, 51);"><p align="justify" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><p align="justify"><font size="2"></font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span> text/html 2010-06-27T05:54:56+01:00 rangchi.mihanblog.com رنگچی ( باقرآبادی ) آلبوم http://rangchi.mihanblog.com/post/14 <p align="center"><strong><em><u><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Majid Shadow'; COLOR: rgb(152,72,6); FONT-SIZE: 20pt" dir="rtl" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,255)">آلبوم تصاویر</font></span></u></em></strong></p> <p align="center"><img style="width: 537px; height: 336px;" src="http://s3.picofile.com/file/7581929993/167672_14903209848557724331_n.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><strong><u><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Majid Shadow'; FONT-SIZE: 20pt" dir="rtl" lang="FA"><span style="COLOR: red"> <div align="center"><a href="http://rangchi.mihanblog.com/post/14" target="_blank" title="">آلبوم در </a><font color="#990000"><a title="شید رنگ بایفروکس" href="http://www.bayferrox.de/imperia/md/content/ipg/infothek/farbkarte_bau_2010_inkl_techn_daten.pdf" target="_blank"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#990000">ادامه مطلب</font></font></a></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#990000"><a title="شید رنگ بایفروکس" href="http://www.bayferrox.de/imperia/md/content/ipg/infothek/farbkarte_bau_2010_inkl_techn_daten.pdf" target="_blank"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#990000"></font></font></a></font></font><hr> <font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></div></span></span></u></strong>